รอ Element อะไรซักอย่างเมื่อปรากฏบนเว็บ
Javascript
อัพเดทล่าสุด 22 ก.พ. 66
โผล่มาก็โค้ดเลย
function waitFor_elementById (emlId: string) {
  return new Promise(resolve => {
    const $el = document.getElementById(emlId)
    if ($el) return resolve($el)
    const observer = new MutationObserver(mutations => {
      const $el = document.getElementById(emlId)
      if ($el) {
        resolve($el)
        observer.disconnect()
      }
    })
    observer.observe(document.body, {
      childList: true,
      subtree: true
    })
  })
}
วิธีการใช้

จะใช้แบบ await หรือจะ then ก็ได้

await waitFor_elementById('elm_id')

// OR

waitFor_elementById('elm_id').then(() => {
  // ...
})

และจริงๆ ไม่ต้องใช้ document.getElementById ก็ได้ ไปใช้ อย่างอื่น ที่ต้องการหา เช่น

 • getElementById()
 • getElementsByClassName()
 • getElementsByName()
 • getElementsByTagName()
Beta Version v23.12.4 : ขออภัยเว็บกำลังก่อสร้าง (อีกแล้ว) แต่คราวนี้กำลังสร้างจริงจังละ